PLE DE L'AJUNTAMENT

El Ple, format per l'Alcalde i els Regidors, és l'òrgan de màxima representació política dels ciutadans en el Govern municipal.

Constituït l'Ajuntament es procedeix a l'elecció d'Alcalde, d'acord amb el procediment previst en l'article 11 del ROF.

La determinació del nombre de Regidors, el procediment per a la seua elecció, la durada del seu mandat i els supòsits d'inelegibilitat i incompatibilitat seran els que corresponguen conforme a la legislació electoral.

El candidat proclamat electe adquirirà la condició plena de Regidor quan complisca els requisits establits en l'article 16 del ROF.

Els membres de les Corporacions Locals, a l'efecte de la seua actuació corporativa, es constituiran en Grups Polítics, en la forma, i amb els drets i obligacions, que s'estableixen en les lleis vigents i en el ROF.

S'entendrà per Grup Polític Municipal la unitat política constituïda exclusivament per Regidors presentats en una mateixa formació o llista electoral.

Convocatòries plenari Convocatòries plenari

Vés enrere

2018 Convocatòria ple extraordinari 29.11.2018 i comissió comptes.pdf

2018 Convocatòria ple extraordinari 29.11.2018 i comissió comptes.pdf (Versió 1.0)

Miniatura Penjat per Editor Transparència, 27/11/18 16:44
Organització: Convocatòries plenari
Etiquetes: navegable
1 de 1

Versió 1.0

Última modificació feta per Editor Transparència
27/11/18 16:44
Estat: Aprovat
Descàrrega (176k) Obtingues URL.
Historial de la versió
Versió Data Mida  
1.0 fa 10 Mesos 176k