PLE DE L'AJUNTAMENT

El Ple, format per l'Alcalde i els Regidors, és l'òrgan de màxima representació política dels ciutadans en el Govern municipal.

Constituït l'Ajuntament es procedeix a l'elecció d'Alcalde, d'acord amb el procediment previst en l'article 11 del ROF.

La determinació del nombre de Regidors, el procediment per a la seua elecció, la durada del seu mandat i els supòsits d'inelegibilitat i incompatibilitat seran els que corresponguen conforme a la legislació electoral.

El candidat proclamat electe adquirirà la condició plena de Regidor quan complisca els requisits establits en l'article 16 del ROF.

Els membres de les Corporacions Locals, a l'efecte de la seua actuació corporativa, es constituiran en Grups Polítics, en la forma, i amb els drets i obligacions, que s'estableixen en les lleis vigents i en el ROF.

S'entendrà per Grup Polític Municipal la unitat política constituïda exclusivament per Regidors presentats en una mateixa formació o llista electoral.

Actes plenari - 2014 Actes plenari - 2014

Vés enrere

Acta 3-2018 Ordinari 30-04-2018.pdf

Acta 3-2018 Ordinari 30-04-2018.pdf (Versió 1.0)

Miniatura Penjat per Editor Transparència, 11/07/18 10:36
Exercicis: 2018 Organització: Actes plenari
Etiquetes: navegable
La previsualització tardarà uns minuts.

Versió 1.0

Última modificació feta per Editor Transparència
11/07/18 10:36
Estat: Aprovat
Descàrrega (490k) Obtingues URL.
Historial de la versió
Versió Data Mida  
1.0 fa 5 Dies 490k